วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ร่วมต้อนรับคณะครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมให้แก่นักเรียน ร.ร.สุราษฎร์พิทยา วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 


นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ร่วมต้อนรับคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยซองควายุคกวาน 

( Sungkyunkwan University) สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จำนวน 11 คน เข้าเป็นวิทยากรฝึกอบรม Arduino Project และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยมี ผอ.เพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา คณะครู นักเรียน และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้การต้อนรับ 

ณ หอประชุมอาคารบวรศิลป์ 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ภาพ/รายงาน: นางสาวดาราวดี รุกขะวัฒน์

วิเคราะห์และแก้ปัญหาการใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษา

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 


นายสำรวย ภักดี นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เข็มขาว นิติกรชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ร่วมวิเคราะห์และแก้ปัญหาการใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนท่าเฟืองวิทยา


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ภาพ/รายงาน: นางสาวดาราวดี รุกขะวัฒน์

นิเทศ ติดตาม ร่วมวิเคราะห์และวางแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 


นายสำรวย ภักดี และนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 

นิเทศ ติดตาม ร่วมวิเคราะห์และวางแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้กำลังใจทีมบริหารและคณะครูโรงเรียนชัยบุรีพิทยา และเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


ภาพ/รายงาน: นางสาวดาราวดี รุกขะวัฒน์

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เป็นประธานพิธีเปิด วันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566


 วันที่ 27 มิถุนายน 2566  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วย

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด และให้กำลังคณะครู และนักเรียน ในการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ณ ศูนย์การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติม

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=696

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ndzS8ZzUxsVkf3vkhAuaEHqZKyzCit8PwXmqPwnnbPbGaZJbC7kv726wTFoP6V7xl&id=100067670334182&mibextid=qC1gEa

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบและขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566


นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้  นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  

พร้อมด้วย นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบและขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้กระบวนการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation)  

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จดหมายข่าว สพม.สฎชพ 14.06.2566


 

จดหมายข่าว ศน. 14.06.2566


 

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สพม.สฎชพ สร้างโอกาสทางการศึกษา 2566


วันที่ 7 มิถุนายน 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

มอบหมายให้  นายสำรวย ภักดี รองผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย นางพจณิชา รอดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน , นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย ศึกษานิเทศก์ ,นางสาวนันท์นภัส สุทธิการ ศึกษานิเทศก์ , นางสาวพรทิพย์ พวงเดช นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพม.สฎชพ ,นายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา  จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  รวมโรงเรียนละ 2 คน สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 

ณ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=617

ช่องทางการติดต่อ
☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4
📠 โทรสาร  :  077-205318
💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th
📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

📷ถ่ายภาพ /รายงาน :ภิญโญ ฉิมหนู

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
 วันที่ 5 มิถุนายน 2566  เวลา 08.30 น.

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปลูกฝัง วินัย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการกระทำผิดวินัย คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรขององค์กร 

โดยมี นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยาวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว

ณ โรงเรียนไชยาวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพเพิ่มเติม


ช่องทางการติดต่อ
☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4
📠 โทรสาร  :  077-205318
💻 เว็ปไซต์  : office@spmsnicpn.go.th
📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ช...

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา