วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Mindset พลิกวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน" ปรับแนวคิดสู่การจัดกิจกรรม การเรียนพอรู้แบบ Active Learning

 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด  รองอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "Mindset พลิกวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน" ปรับแนวคิดสู่การจัดกิจกรรม การเรียนพอรู้แบบ Active Learningเ พื่ีอให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 100 คน

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ถอดบทเรียนวิดีโอจากแหล่งเรียนรู้บูรณาการตัวชี้วัด
 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.  

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วยนางหัทยา  ขยัน มอร์ฮาร์ท  นายฐานิสรณ์  เลขทิพย์ ,นายวิทยา  สริขา ,นางสาวนิธิดา  ทองใส, นางจิดาภา  หมึกดำ, นางสาวนันท์นภัส  สุทธิการ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวอรุณี เพ็ชรดำเนิน เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมถอดบทเรียนวิดีโอจากแหล่งเรียนรู้บูรณาการตัวชี้วัด 

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี

                          ทั้งนี้ นายบุญเลิศ  ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลกร ของโรงเรียนฯให้การต้อนรับและลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในอำเภอกาญจนดิษฐ พร้อมนำเสนอการจัดทำวิดีโอแหล่งเรียนรู้บูรณาการของท้องถิ่น ในครั้งนี้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 ธันวาคม 2565  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

มอบหมายให้นายสำรวย ภักดี รองอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของระดับชั้น พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริจาคเงินทุนส่งเสริมการศึกษา โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจกรรมของมูลนิธิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ณ โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร


📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติม

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=469


https://drive.google.com/drive/folders/110tIMxSfT1M6x6p3q5YJwPTGYkMPeJmu?usp=sharing


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ioRQ1CF6Le8z4PVqNFmyoyutztiCBwcaABzMX3ietEVH4myPKRXM8J7K9f2H6xkTl&id=100067670334182&mibextid=qC1gEa

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋ปรียาพร บุญนา/รายงาน

📸โรงเรียนสวีวิทยา/ภาพถ่าย


ร่วมแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล


 วันที่ 15 ธันวาคม 2565


นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นางบุษกร เพ็ชรพวง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวฐิติพร บุญษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ร่วมงานการแถลงข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล 

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัด

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมี นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด และ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงาน รวมถึงบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมประชุม 

ณ ห้องประชุมธราดล สพม.สฎชพ

การเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMP ( Science Mathematics program)

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นายสำรวย  ภักดี  พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์  โพธิ์เพชร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  มาเป็นประธานการประเมินความพร้อม และพิจารณาการเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  SMP ( Science Mathematics program ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ และให้กำลังใจกับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  โดยมีนายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒  นายพรชัย จันทร์รงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร ว่าที่ ร้อยโท พลากร ประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย ศึกษานิเทศก์ นางปิยดา คล้ายเพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และนางสาวฐิติพร บุญษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ร่วมพิจารณา   นายบุญเลิศ  ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา  นายโกวิท ศรีด่าน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สุราษฎร์ธานี  ร่วมให้การต้อนรับ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ร่วมพิจารณาร่างระเบียบกองทุนสงเคราะห์ และช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพม.สฎชพ


วันที่ 13 ธันวาคม 2565  เวลา 14.00 น. 

นายสำรวย  ภักดี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธานการประชุม  พร้อมด้วยนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด  นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ฯ  นายสมศักดิ์ เข็มขาว ผอ กลุ่มกฎหมายและคดี นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 นางสาวนาตยา สุวรรณจันทร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี นายวิทยา สาริกขา ศึกษานิเทศก์ และสมาชิกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกท่าน ร่วมพิจารณาร่างระเบียบกองทุนสงเคราะห์ และช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพม สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ณ  ห้องประชุมศรีวาโย  สพม สุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา