วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมวิชาการ ST2 Open House เชิญมาแล Share & Learn" ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2


 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้  นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วย นางกันทนา  จันทร์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นางวัชรี  นิลอรุณ ศึกษานิเทศชำนาญการ และนางเมธาวี เทพมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมวิชาการ ST2 Open House เชิญมาแล Share & Learn" ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน และรับชมการแสดงผลงานของนักเรียน

🌟 นิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

🌟 การนำเสนอผลงาน IS

🌟 กิจกรรมการแสดงความสามารถด้านวิชาการของนักเรียน

🌟 กิจกรรมและนิทรรศการของหน่วยงานภายนอก และอื่นๆอีกมากมายในรูปแบบนิทรรศการการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

โดยมี นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมดำเนินกิจกรรมและให้การต้อนรับ


ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸กันทนา  จันทร์ทอง /รายงาน

เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมวิชาการ ‘’เปิดเรือน เยือน ท.พ. “T.P. Open House 2022 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  


นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วย นางสาวฐิติพร บุญษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

และนายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมวิชาการ ‘’เปิดเรือน เยือน ท.พ. “T.P. Open House 2022 เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครอง และประชาชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน และชมผลงานของนักเรียนในรูปแบบนิทรรศการการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา  โดยมี นางมนัสชนก ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และให้การต้อนรับ

ณ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸ภิญโญ  ฉิมหนู /รายงาน

เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร 

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางบุษกร  เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวพรทิพย์  พวงเดช นักจิตวิทยา  เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ประชาชน และนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียง ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน  โดยมี นายไกรวัลย์ สังฆะสา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และให้การต้อนรับ

ณ โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸ชฎาภรณ์ บุญกาญจน์/รายงาน

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในงานเปิดบ้านวิชาการ Open House


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้  นางสาวอมรรัตน์. โพธิ์เพชร

รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  

ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในงานเปิดบ้านวิชาการ Open House พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียนและเครือข่ายชุมชนที่มาร่วมงานและให้กำลังใจผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรม 

ณ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี


🖋📸นางวัชรี แสงอรุณ /รายงาน

เป็นประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

  วันพฤหัสบดีที่  21 มีนาคม 2567   เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้  นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุ...

ข่าวการศึกษา