วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2565

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ,คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. , นางพจณิชา รอดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน , นางอรฉัตร สุขนิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และศึกษานิเทศก์ นำโดย นางสุจินต์ ภิญญานิล และศึกษาเทศก์เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมวางแผนการขับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

จดหมายข่าว สพม. 30.11.2565


 

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2565

นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วยนางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศก์ และคณะ  ได้ร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ ๒

ข้อมูลเพิ่มเติม

ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พิธีเปิดการสัมมนาการศึกษา PIM การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาการศึกษา PIM การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู/ครูแนะแนว และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่าย พีไอเอ็ม 

ณ โรงแรมเอส 22 โฮเทล จ.สุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2565 เวลา 09.30 น.  

นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565  พร้อมบรรยายพิเศษและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี 2565  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ  ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาทั้ง 3 ท่าน ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน

ณ  ห้องประชุมทับทิม 1 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา