วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ วันที่ 29 มกราคม 2567 


นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

มอบหมายให้ นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วย นายวิทยา  สริขา

ศึกษานิเทศก์  ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ตามโครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ภายใต้กิจกรรมบรรยายขยายผลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

เข้าร่วมโครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ

วันที่ 21 มกราคม 2567

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี

มอบหมายให้   นายสำรวย  ภักดี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วย  นางบุษกร เพ็ชรพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นายวิทยา  สริขา ศึกษานิเทศก์   และนางสาวอรุณี  เพ็ชรดำเนิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมโครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ภายใต้กิจกรรมบรรยายขยายผลเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่จัดขึ้น  ณ หอประชุมโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี  ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ  ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  การมีค่านิยมที่ถูกต้อง เหมาะสม  ตลอดจนมีความเสียสละและมีจิตอาสา  ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  500 คน

     ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก นายเจษฎา  จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้สืบเนื่องด้วยปีพุทธศักราช 2567  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  จึงพร้อมใจดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคล 28 กรกฎาคม 2567  อีกทั้งนโยบายของคณะรัฐมนตรีด้านที่ 1 คือ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  ได้แก่ การสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  เพื่อให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหนมุ่งจงรักภักดี  พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวของคนในชาติ  รวมถึงการเสริมสร้างความรักและความภูมิใจในความเป็นไทยและชาติไทย  มุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์  เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้เชิงสร้างสรรค์  นำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อ 3 สถาบันหลัก และความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย.


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 


📷ถ่ายภาพ/📋รายงาน : นางสาวอรุณี  เพ็ชรดำเนิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายแก่หน่วยงานทางการศึกษา


วันที่ 22 มกราคม 2567 

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

                    ประชุมมอบนโยบายแก่หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เข้าร่วมการประชุม พร้อมกับผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ในการนี้ นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองเเก้วเกิด รองผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางพจณิชา รอดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับมอบนโยบาย

ณ  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา   จังหวัดชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ (Suansri Open House)” ประจำปีการศึกษา 2566วันที่ 19 มกราคม 2567  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ได้มอบหมายให้  นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ (Suansri Open House)” ประจำปีการศึกษา 2566 

ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา


📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติม www.spmsnicpn.go.th


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ภาพถ่าย : ซโรลชิณีย์/ศรุดา

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา