วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

เป็นประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 

วันพฤหัสบดีที่  21 มีนาคม 2567   เวลา 09.00 น. 


นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

มอบหมายให้  นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ทำหน้าที่ ประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แก้วมีศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ คณะกรรมการประเมินประธานสหวิทยาเขต นายธรรมดล  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร  ทำหน้าที่ ประธานสหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 3 นายวิทยา  สริขา ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ  การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนำเสนอท่านละไม่เกิน 15 นาที 


ณ โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


📍ช่องทางประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/share/p/f7ibezSASWv4jLDZ/?mibextid=WC7FNe

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=1029

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนวันที่ 20 มีนาคม 2567  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน กิจกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำสภานักเรียนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 มีสภานักเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 30 โรงเรียนในภาคใต้  พร้อมด้วย นายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา 

ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

โครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้กิจกรรมบรรยายขยายผลจาก จิตอาสา 904
 

วันที่ 7 มีนาคม 2567   +

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้  นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย  นางบุษกร  เพ็ชรพวง   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และนายวิทยา  สริขา
ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมงาน โครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้กิจกรรมบรรยายขยายผลจาก จิตอาสา 904 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การมีค่านิยมที่ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนมีความเสียสละและมีจิตอาสาทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 600 คน

ณ โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ
☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4
📠 โทรสาร  :  077-205318
💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 
📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุม...


ร่วมประชุม การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.


นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

นายสำรวย ภักดี รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ร่วมประชุม การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรับทราบนโยบาย ผ่านระบบ Zoom Meeting  จุดส่งสัญญาน ห้องประชุม สตผ. (อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๗) 

โดยมี ดร.ธีร์  ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา 

โดยมี ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาชี้แจง พร้อมนำเสนอตัวอย่างการลดภาระการประเมินของสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าระดับ สพฐ ในส่วนกลาง 


ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ช่องทางประชาสัมพันธ์

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา