วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE "เปิดประตูโรงเรียนสู่ชุมชน”สานต่องานพ่อ อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนละแมวิทยา
วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.

นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้  นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สฎชพ  พร้อมด้วย นางสาวอรุณี เพ็ชรดำเนิน      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เข้าร่วมงานและเป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE  "เปิดประตูโรงเรียนสู่ชุมชน”สานต่องานพ่อ อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนละแมวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานนักเรียนและครู โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การแนะแนวการศึกษาต่อ และการส่งเสริมการนำความรู้ไปสู่การประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร่วมกันคิด ร่วมทำ และปฎิบัติจริง นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพเพิ่มเติม

https://www.spmsnicpn.go.th 

https://www.facebook.com/SPM.SNICPN

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE OPEN TOUR“เปิดรั้วทัวร์รัชชะ” ประจำปีการศึกษา 2566
 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น.

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้ นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE OPEN TOUR“เปิดรั้วทัวร์รัชชะ” ประจำปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมคณะประกอบด้วย

1. นางสุจินต์  ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศก์  2. นางวัชรี  แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                3. นางหัทยา  ขยัน มอร์ฮาร์ท  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  4. นางจิดาภา  หมึกดำ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   5. นางสาวฑิตฐิตา  บุญมาศ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   6. นางสาวซโรลชิณีย์  เจ๊ะเต๊ะ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ณ ลานศรีตรัง โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE "MLS Open House 2024 เปิดบ้านนวัตกร" โรงเรียนเมืองหลังสวน


 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.


นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย นางสาววศินี เข็มขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   

เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE  "MLS Open House 2024 เปิดบ้านนวัตกร" โรงเรียนเมืองหลังสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานทางการศึกษาต่อสาธารณชน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชา S "นวัตวิถี Smart Innovator" แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เยี่ยมชม และร่วมทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยได้จัดกิจกรรมเสวนา นิทรรศการ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ระดับชั้น และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ภายในงานมีการเกียรติบัตรให้กับ ปราชญ์ชาวบ้านผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน และ ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผลงานนักเรียนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน  จังหวัดชุมพร

ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพเพิ่มเติม


https://www.spmsnicpn.go.th 

https://www.facebook.com/SPM.SNICPN

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา