วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา


วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. 


นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

            เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงบูรพาจารย์  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพนมศึกษา รวมทั้งแสดงออกถึงความ ตัญญูกตเวทิตา เคารพครู รู้สามัคคี มีความสมานฉันท์ สานสัมพันธ์ระหว่างครู ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน  

ณ โรงเรียนพนมศึกษา ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 เวลา 13.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน “เปิดเรียนสุขใจ ปลอดภัยทุกคน” 

ณ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม และโรงเรียนน้ำรอบวิทยา


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

เป็นประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 

วันพฤหัสบดีที่  21 มีนาคม 2567   เวลา 09.00 น. 


นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

มอบหมายให้  นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ทำหน้าที่ ประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แก้วมีศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ คณะกรรมการประเมินประธานสหวิทยาเขต นายธรรมดล  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร  ทำหน้าที่ ประธานสหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 3 นายวิทยา  สริขา ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ  การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนำเสนอท่านละไม่เกิน 15 นาที 


ณ โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


📍ช่องทางประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/share/p/f7ibezSASWv4jLDZ/?mibextid=WC7FNe

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=1029

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนวันที่ 20 มีนาคม 2567  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน กิจกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำสภานักเรียนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 มีสภานักเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 30 โรงเรียนในภาคใต้  พร้อมด้วย นายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา 

ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา