วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

นโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)

วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.30 - 12.00 น.

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี

มอบหมายให้  นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์เพชร  รองผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย นายวิทยา  สริขา      ศึกษานิเทศก์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

           ลงพื้นที่ออกแบบ วางแผน และเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Kick off โรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.    ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


ณ โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน "ชมพูพันธุ์ทิพย์ เกมส์ ครั้งที่ 10 "

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

            ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน "ชมพูพันธุ์ทิพย์ เกมส์ ครั้งที่ 10 " ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

โดยมี นายบุญเลิศ ทองชล ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกำกับการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จไปด้วยดี

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 


📍ช่องทางประชาสัมพันธ

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=1146

https://www.facebook.com/share/p/g5GwH4ChnvW9FNQ8/?mibextid=WaXdOe

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา


วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. 


นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

            เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงบูรพาจารย์  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพนมศึกษา รวมทั้งแสดงออกถึงความ ตัญญูกตเวทิตา เคารพครู รู้สามัคคี มีความสมานฉันท์ สานสัมพันธ์ระหว่างครู ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน นักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน  

ณ โรงเรียนพนมศึกษา ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 เวลา 13.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน “เปิดเรียนสุขใจ ปลอดภัยทุกคน” 

ณ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม และโรงเรียนน้ำรอบวิทยา


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

เป็นประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 

วันพฤหัสบดีที่  21 มีนาคม 2567   เวลา 09.00 น. 


นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

มอบหมายให้  นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ทำหน้าที่ ประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน  พร้อมด้วยนายเกรียงไกร แก้วมีศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ คณะกรรมการประเมินประธานสหวิทยาเขต นายธรรมดล  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร  ทำหน้าที่ ประธานสหวิทยาเขต สุราษฎร์ธานี 3 นายวิทยา  สริขา ศึกษานิเทศก์ ทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ  การจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยนำเสนอท่านละไม่เกิน 15 นาที 


ณ โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


📍ช่องทางประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/share/p/f7ibezSASWv4jLDZ/?mibextid=WC7FNe

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=1029

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

นโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)

วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.30 - 12.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบหมาย...

ข่าวการศึกษา