วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3

พร้อมด้วย นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการ สพม.สฎชพ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการ สพม.สฎชพ  และนายวิทยา สริขา ศึกษานิเทศก์ , นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย ศึกษานิเทศก์, นายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา , นางสาวซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ เจ้าพนักงานธุระการปฏิบัติงาน ,นางสาวศรุดา วัฒนะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3

ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ โรงเรียนบ้านนาสาร


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


📷ถ่ายภาพ /รายงาน :นายภิญโญ ฉิมหนู 

เข้าร่วมประชุม เรื่อง "สะท้อนผลการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบกลไกในการบริหารสถานศึกษา...

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษสุราษฎร์ธานี ชุมพร


พร้อมด้วย นางสาวนฤมล ทองสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนายฐานิสรณ์ เลขทิพย์ ศึกษานิเทศก์ 

ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง "สะท้อนผลการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบกลไกในการบริหารสถานศึกษาและการหนุนเสริมการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี" 

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


📷ถ่ายภาพ/รายงาน : ฐานิสรณ์ เลขทิพย์

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. 

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2

พร้อมด้วย นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร, นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์, นายวีระศักดิ์ วิ่งชิงชัย ศึกษานิเทศก์, นางสาวปิยะรัตน์ พารเพิง ศึกษานิเทศก์, นายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา และนางสาวฑิตฐิตา บุญมาศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โดย นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ วิสัยทัศน์องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข 

นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และคณะ บรรยายในหัวข้อ สะท้อนประเด็น : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566


ณ ห้องประชุมรวมใจรักพุนพิน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


📷ถ่ายภาพ/รายงาน : ฑิตฐิตา บุญมาศ

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.00 น.

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย  นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด และ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และ ศึกษานิเทศก์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566

ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

📍ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพถ่ายเพิ่มเติมช่องทางการติดต่อ
☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4
📠 โทรสาร  :  077-205318
💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 
📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ถ่ายภาพ/รายงาน : ปรียาพร บุญนา,จักรพันธ์ ไพฑูรย์


นโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ตามนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)

วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.30 - 12.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี มอบหมาย...

ข่าวการศึกษา