วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

โครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้กิจกรรมบรรยายขยายผลจาก จิตอาสา 904
 

วันที่ 7 มีนาคม 2567   +

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้  นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย  นางบุษกร  เพ็ชรพวง   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และนายวิทยา  สริขา
ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมงาน โครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้กิจกรรมบรรยายขยายผลจาก จิตอาสา 904 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การมีค่านิยมที่ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนมีความเสียสละและมีจิตอาสาทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 600 คน

ณ โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ
☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4
📠 โทรสาร  :  077-205318
💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 
📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุม...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา