วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ถอดบทเรียนวิดีโอจากแหล่งเรียนรู้บูรณาการตัวชี้วัด
 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.  

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วยนางหัทยา  ขยัน มอร์ฮาร์ท  นายฐานิสรณ์  เลขทิพย์ ,นายวิทยา  สริขา ,นางสาวนิธิดา  ทองใส, นางจิดาภา  หมึกดำ, นางสาวนันท์นภัส  สุทธิการ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวอรุณี เพ็ชรดำเนิน เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมถอดบทเรียนวิดีโอจากแหล่งเรียนรู้บูรณาการตัวชี้วัด 

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี

                          ทั้งนี้ นายบุญเลิศ  ทองชล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลกร ของโรงเรียนฯให้การต้อนรับและลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในอำเภอกาญจนดิษฐ พร้อมนำเสนอการจัดทำวิดีโอแหล่งเรียนรู้บูรณาการของท้องถิ่น ในครั้งนี้ด้วย

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567                      คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศ...

ข่าวการศึกษา