วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบและขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566


นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้  นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด  

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  

พร้อมด้วย นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบและขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้กระบวนการประเมินเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation)  

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และประเมิน PA

วันที่ 31 สิงหาคม 2566  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็...

ข่าวการศึกษา