วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

โครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้กิจกรรมบรรยายขยายผลจาก จิตอาสา 904
 

วันที่ 7 มีนาคม 2567   +

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้  นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย  นางบุษกร  เพ็ชรพวง   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และนายวิทยา  สริขา
ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมงาน โครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้กิจกรรมบรรยายขยายผลจาก จิตอาสา 904 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การมีค่านิยมที่ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดจนมีความเสียสละและมีจิตอาสาทำประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 600 คน

ณ โรงเรียนบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่องทางการติดต่อ
☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4
📠 โทรสาร  :  077-205318
💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 
📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุม...


ร่วมประชุม การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.


นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

นายสำรวย ภักดี รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ร่วมประชุม การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรับทราบนโยบาย ผ่านระบบ Zoom Meeting  จุดส่งสัญญาน ห้องประชุม สตผ. (อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๗) 

โดยมี ดร.ธีร์  ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการลดภาระการประเมินของสถานศึกษา 

โดยมี ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาชี้แจง พร้อมนำเสนอตัวอย่างการลดภาระการประเมินของสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่าระดับ สพฐ ในส่วนกลาง 


ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ช่องทางประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการพัฒนาการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลและการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี วันที่  5 มีนาคม 2567

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี รอง ผอ. สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วยนางสาวนฤมล ทองสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการพัฒนาการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลและการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี 

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี


วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566


วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม  2567


นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

พร้อมด้วย  นายธีรเดช จู่ทิ่น ประธานสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

และ นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ สพม.สฎชพ

ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 รอบทึ่ 4 จำนวน 2 สนามสอบ คือ

- สนามสอบ โรงเรียนรัชชะประภาวิทยาคม  จำนวน 1 ห้องสอบมีผู้เข้าสอบจำนวน 31 คน ขาดสอบ 1 คน

- สนามสอบ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี จำนวน 1 ห้องสอบ มีผู้เข้าสอบจำนวน 12 คน ขาดสอบ  13 คน

การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

✍️นางวัชรี แสงอรุณ รายงาน

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE "เปิดประตูโรงเรียนสู่ชุมชน”สานต่องานพ่อ อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนละแมวิทยา
วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.

นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้  นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สฎชพ  พร้อมด้วย นางสาวอรุณี เพ็ชรดำเนิน      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เข้าร่วมงานและเป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE  "เปิดประตูโรงเรียนสู่ชุมชน”สานต่องานพ่อ อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนละแมวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานนักเรียนและครู โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การแนะแนวการศึกษาต่อ และการส่งเสริมการนำความรู้ไปสู่การประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร่วมกันคิด ร่วมทำ และปฎิบัติจริง นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

ช่องทางประชาสัมพันธ์/ภาพเพิ่มเติม

https://www.spmsnicpn.go.th 

https://www.facebook.com/SPM.SNICPN

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  : https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=home 

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนพนมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร               เป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวัน...

ข่าวการศึกษา