วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ติดตามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวฑิตฐิตา บุญมาศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2566  โดยมี  

นางงามพรรณ ธิปัตย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้เกี่ยวข้อง รับการนิเทศติดตามในครั้งนี้


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


📷ถ่ายภาพ /รายงาน : ฑิตฐิตา บุญมาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานพิธีเปิด การประชุม...

ข่าวการศึกษา