วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 10.05.2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้  นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด

รอง ผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  พร้อมด้วย นางสาวนิธิดา  ทองใส  ศึกษานิเทศก์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สานต่อพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ด้านการปฏิรูปการศึกษา และการดำเนินชีวิตปลอดอบายมุข ด้านการสนับสนุนให้โรงเรียนร่วมโครงการ “โรงเรียนคำพ่อสอน” อย่างมีคุณภาพ และร่วมงานประชุมปฏิบัติการในงาน “เปิดบ้านโรงเรียนคำพ่อสอน” ครั้งที่ 1 

ในการนี้ นายวานิช  อินทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา คณะครูและนักเรียนแกนนำ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมที่นำไปปฏิบัติ และเป็นโรงเรียนคำพ่อสอนต้นแบบ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา


https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=617


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรเป็นประธานคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

  วันพฤหัสบดีที่  21 มีนาคม 2567   เวลา 09.00 น.  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้  นายสำรวย  ภักดี  รอง ผอ.สพม.สุ...

ข่าวการศึกษา