วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เชิญร่วมกิจกรรมกับสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 08.05.2566

 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

👉 เชิญร่วมกิจกรรมกับสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ดังนี้

👍ช่วงเช้า

การประชุมปฏิบัติการ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

👍ช่วงบ่าย การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

💗ลงทะเบียน และประเมินผลหลังการอบรม รับเกียรติบัตร...

ข่าวการศึกษา