วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษา ตามนโยบายการตรวจราชการ


 วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางพจณิชา รอดภัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางหัทยา ขยัน มอร์ฮาร์ท ศึกษานิเทศก์ และ นางจุฑามาศ นุ้ยเมือง เจ้าพนักงานธุรการ  ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษา  ตามนโยบายการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค 

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมรับฟังและรายงานผล

เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและดูแลปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนไทยด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล

วันที่  24 มีนาคม พ.ศ. 2566  นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี   รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   เป...

ข่าวการศึกษา