วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานเปิดพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำกฎหมายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning

 วันที่ 29 ตุลาคม 2566 

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานเปิดพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำกฎหมายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning  

พร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร, นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ศึกษานิเทศก์และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

ณ  โรงเรียนไชยาวิทยา โดยได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำกฎหมายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำกฎหมายการศึกษามาสู่การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกให้มีคุณภาพ และการใช้เครื่องมือในการติดตามการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก และการเก็บข้อมูลคุณภาพนักเรียนตามตัวชี้วัด


โดยมี นายวิรัช เศวตศิลป์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.สฎ.ชพ.

เป็นวิทยากรในการอบรม ฯ


ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไชยาวิทยา


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและค่ายสานสัมพันธ์...
 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและค่ายสานสัมพันธ์ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง”  

พร้อมด้วย นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โดยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทางโครงการสื่อสารสองทาง ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ และโรงเรียนปลายทาง ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 และโรงเรียนบ้านป่าโอน


วิทยากร ประกอบด้วย 

- สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

- นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย ทั้ง 4 โรงเรียน

- นายวรพงษ์ รักษาพราหมณ์ ผู้ประสานงานโครงการ

- นางสาวภัทรมน อินไหม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี


ทั้งนี้ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและค่ายสานสัมพันธ์ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
 วันที่ 19 ตุลาคม 2566

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร


มอบหมายให้ นายสำรวย  ภักดี รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  

พร้อมด้วย นางสาวพัชราพร สุดสาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ,นายภิญโญ ฉิมหนู นักวิชาการศึกษา 

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านระเบียบแถวลูกเสือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในวิชาในระเบียบแถวลูกเสือเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์และวิธีดำเนินการไปพัฒนาวิชาระเบียบแถวลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีจำนวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 70 คน

ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาคม 


ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


📷ถ่ายภาพ  :ภิญโญ ฉิมหนู 

📖รายงาน : พัชราพร สุดสาย

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาสมรรถนะครูเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสำหรับสถานศึกษานำร่อง
 วันที่ 19 ตุลาคม 2566

นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

มอบหมายให้  นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร  รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาสมรรถนะครูเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะสำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครู ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ เพื่อพัฒนาครูในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อชี้แจงกระบวนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีกำหนดการจัดโครงการระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 ณ ห้องบรรจงแกรนด์ บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี

ช่องทางการติดต่อ
☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4
📠 โทรสาร  :  077-205318
💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th
📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  เป็นประธานพิธีเปิด การประชุม...

ข่าวการศึกษา