วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การประชุม คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีการศึกษา 2566

วันที่  3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.


นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว  ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร   เป็นประธานในการประชุม  คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  ปีการศึกษา 2566 

(จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  ครั้งที่ 2/2566  

ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร


🖋สารภี  ณ นคร /รายงาน  (35 mm camera) ภิญโญ  ฉิมหนู/ถ่ายภาพ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.สฎชพ 03.05.2566


 

ขอแสดงความยินดี นางสุจินต์ ภิญญานิล "รางวัลคุรุสภา" ประจำปี 2566


 

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566

ร่วมการสัมมนา เรื่อง "ดิจิทัลคอนเทนต์กับการพัฒนาการเรียนการสอนของไทย"วันที่ 19 เมษายน 2566

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้  นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด

รอง ผอ. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ดิจิทัลคอนเทนต์กับการพัฒนาการเรียนการสอนของไทย"  ซึ่งเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน รูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผู้สอนและผู้เรียน 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

https://www.spmsnicpn.go.th/th/main.php?page=news_act_view&newsid=617

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.secondary11.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร


🖋นางสาวปรียาพร บุญนา /รายงาน

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566

ร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้

นายวีระศักดิ์  วิ่งชิงชัย  และนางสาวปิยรัตน์  พารเพิง  ศึกษานิเทศเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลส อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 เมษายน 2566 

โดยการรายงานข้อผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ผ่านระบบ GPAX OBEC ของโรงเรียนในสังกัดสพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องมีการรายงานข้อมูลตามเวลาที่กำหนดทำให้คณะผู้ตรวจสอบข้อมูลจากสพฐ.สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ช่องทางการติดต่อ

☎️ โทรศัพท์ : 077-203372-4

📠 โทรสาร  :  077-205318

💻 เว็ปไซต์  :  http://www.spmsnicpn.go.th

📌 เพจ facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

🖋📸 นางสาวปิยรัตน์  พารเพิง/รายงาน

ข่าวการศึกษา